امتیازات حكومت مورد نظر اسلام و حكومت جهانی امام مهدی (عج) دربرابر جهانى‏سازى دنیا توسط غربی ها

 تا دیروز، تشكیل حكومت واحد جهانى تحت نظر امام معصوم، براى دنیا قابل پذیرش نبود و آن را به صورت امرى عجیب و باورنكردنى مطرح مى‏كردند، ولى امروزه، خود، آن را به صورت قطعى و امرى اجتناب‏ناپذیر مى‏دانند. بنابراین، جهان، به تدریج، خود را براى پذیرش حكومت واحد جهانى آماده مى‏سازد، زمینه‏ى فكرى بشر براى اجراى این طرح مهیا مى‏شود. اگر تا دیورز، حكومت واحد جهانى، صرفاً یك عقیده‏ى اسلامى شیعى بود، امروز، انان هستند كه انسان‏ها را به پذیرش و اجراى این طرح كه امرى ضرورى و حیاتى است، دعوت مى‏كنند و موضوع جهانى‏سازى چیزى غیر از این نیست

1- حكومت واحد جهانى اسلامى، تحت رهبرى افراد صالح و وارسته و شخصیّت‏هاى برجسته‏ى دینى كه معصوم از خطا و یا تالى تِلوِ معصوم‏اند، ایجاد مى‏شود و قانون خدا در آن جامعه حاكم است، ولى حكومت واحد جهانى پیشنهادى، تحت نظر و اشراف قدرت‏مندان و زورمداران و ستمگران ایجاد مى‏شود.
شاید این مدّعا، حق وتویى است كه آنان براى خود در سازمان ملل گذاشته‏اند. توضیح آن‏كه جهانی شدن، به سازمان ملل احتیاج دارد، لذا سازمان ملل به وجود آمد. طبیعى بود كه در دنیاى مرتبط و دنیایى كه خطر جنگ و نزاع و كشمكش آن را تهید مى‏كرد، سازمان ملل براى پیشبرد اهداف‏اش نیاز به چیزى داشت كه منشور ملل نام گرفت، وفى آنان دخالت كردند و حقوق بشرى نوشتند كه منافع ناعادلانه آنان را تأمین كند، قدرت‏هایى مانند آمریكا، انگلیس، فرانسه و... دست به دست هم دادند و امتیازى به نام »حق وتو« را براى خود قرار دادند. تا در مقابل تصمیمات عاقلانه‏ى دنیا كه مخالف منافع آنان است، بایستند!

حق وتو حقّى ظالمانه و خطرناك است كه آنان براى خود قرار داده‏اند. در حكومت واحد جهانى و در خانواده‏ى بزرگ بشریّت كسانى كه سرتاپا اسیر هواى نفس‏اند و از لحاظ اخلاقى منحط و ذلیل‏اند و نمى‏توانند فراتر از تعصبات خود عمل كنند و بسیار مغرور و ظالم و متعصب‏اند و همه‏ى بشریّت را در خدمت خود مى‏بینند، »حق وتو« دارند. این حقّ وتو، سبب مى‏شود كه جهان را به دوران دیكتاتورى اوّل برگردانند و قانون جنگل را حاكم كنند كه هر كس زورش بیش‏تر است، باقى بماند و ضعیف‏ترها نابود شوند؛ یعنى، همان چیزى كه امروزه شاید آنیم و »وتو«هایى كه امریكا به نفع اسراییل و بر ضرر فسلطینیان ستمدیده در سازمان ملل اعمال مى‏كند.

اینجا است كه مى‏گوییم، حكومت جهانى پیشنهادى آنان، یا محّقق پیدا نمى‏كند و اگر هم تحقّق پیدا كند، هیچ ضمانت اجرایى براى اجراى صحیحى آن در جهت منافع و سعادت و رفاه بشر وجود ندارد.

2- امتیاز دیگر جامعه‏ى جهانى اسلامى، بر جهانى‏شدن، این است كه محور تمام یك مورد در این جامعه، خدا و احكام خدا است و تعالیم اسلامى براى ادارهى جامعه‏ى جهانى كافى است، ولى در جهانى شدن و جهانى‏سازى. محور، قوانین موضوعه‏ى بشرى و الحاد و حاكمیّت سكولاریسم است.

3- در حكومت جهانى حضرت مهدى)عجّل‏اللّه‏تعالى‏فرجه‏الشّریف( دین اسلام، تنها دین حاكم بر جهان خواهد بود، چنان‏كه دین و سیاست نیز از هم تفكیك ناپذیرند و بلكه سیاست و حكومت؛ در خدمت دین و اهداف متعالى آن است، در صورتى كه در وضعیت جهانى‏شدن، دین، مخصوصاً اسلام، جایگاه روشنى ندارد.

4- در حكومت جهانى حضرت مهدى)عجّل‏اللّه‏تعالى‏فرجه‏الشّریف( قرآن، محور زندگى بشر قرار مى‏گیرد. حضرت على )علیه‏السلام( فرمود: »وَیَعَطِفُ الرأىَ عَلَى القرآنِ اذا عَطَفُو القَرآنَ عَلَى الرأىِ؛ در آن هنگام كه مدرم قرآن را به رأى خود تفسیر كنند، امام زمان)عجّل‏اللّه‏تعالى‏فرجه‏الشّریف(، اراء و نظر مدرم را تابع قرآن قرار خواهد داد.«.

از این كلام امیرالمؤمنین)علیه‏السّلام( استفاده مى‏شود كه در عصر حكومت مهدى)عجّل‏اللّه‏تعالى‏فرجه‏الشّریف( محور همه چیز و همه آراء و عقاید، قرآن خواهد بود، در حالى كه در وضعیّت جهانى شدن، نه تنها قرآن، در جامعه‏ى بشرى محور نیست، بلكه كوشش مى‏شود كه قرآن از صحنه خارج شود و اگر هم در برخى از جوامع، حضور كم‏رنگى دارد، سعى مى‏شود كه آیات قرآن را طبق نظر خود تفسیر كنند.

5- حكومت جهانى امام مهدى)عجّل‏اللّه‏تعالى‏فرجه‏الشّریف( بر محور توسعه‏ى اخلاقى، اجتماعى، امنیّتى استوار است، در حالى كه جهان كنونى ما، از بحران معنویّت در رنج است، و امنیّت نیز چه در سطوح فردى و چه سطوح عمومى و ملّى و جهانى، به خطر افتاده است و از طرفى آن‏چه به عنوان اهرم قدرت است، براى كشورهاى قدرت‏مند به رسمیّت شناخته شده است.

6- توسعه‏ى علمى، از ویژگى‏هاى بارز حكومت جهانى امام مهدى)عجّل‏اللّه‏تعالى‏فرجه‏الشّریف( است در حدیث شریف از امام صادق)علیه‏السّلام( مى‏خوانیم: اَلَعِلَمُ سَبْعَةَ وَعْشِرُوْنَ حَرْفاً فَجَمیعُ ما جاءت بِهِ الرسُلُ، حَرْفانِ، فَلَمْ یَعرفِ الناسَ حَتَّى الَیَوْمَ غیرالْحَرْفَیْنِ فَإذا قامَ قائِمُنا خَرَجَ الْخَمْسةَ وَالْعشْرىَ حَرْفاً فَبَثَّها فی النَّاسِ وَضَمَّ إلَیتها الْحَرْفَیْنُ حَتَّى یَبَثَّها سَبْعَةَ وَ عِشْرْینَ حَرَفاً؛ علم و دانش، بیست و هفت حرف است. تمام آن چه پیامبران الهى براى مدرم آوردند، دو حرف بیش‏نبود و مردم تاكنون جز آن دو حرف را نشناخته‏اند، امّا هنگامى كه قائم ما قایام كند، بیست و پنج حرف دیگر را آشكار و در میان مردم منتشر مى‏سازد و دو حرف دیگر را با آن ضمیمه مى‏كند تا بیست و هفت حرف، كام و منتشر گردد.« در عصر جهانى‏شدن، دانش پیشرفته، در انحصار كشورهاى خاصّى است و این كشورهاى از انتقال آن به كشورهاى دیگر جلوگیرى مى‏كنند.

7- حكومت جهانى حضرت مهدى)عجّل‏اللّه‏تعالى‏فرجه‏الشّریف( حكومتى است مبتنى بر آموزه‏هاى حیاتى و دینى. در حالى كه جهانى شدن، پیامد و حاصل آگاهانه و ناآگاهانه پیشرفت‏هاى سیاسى، اقتصادى. فن‏آورى، و در اترابط با نظام سرمایه‏دارى و سلطه‏طلبى است.

8- حكومت واحد جهانى حضرت مهدى)عجّل‏اللّه‏تعالى‏فرجه‏الشّریف( مشروعیّت خود را از خدا دارد و به تعبیر دیگر، حكومت ولایى است كه حاكم آن از طرف خدا منصوب است و از ناحیه‏ى مردم نیز مورد پذیرش است؛ یعنى، حكومتى است كه از یك‏سو مبتنى بر تأیید الهى است و از سوى دیگر، مورد رضایت مردم است، در حالى كه در جهانى شدن، مشروعیّت حكومت جهانى، از ناحیه‏ى مردم است، آن هم با هزاران فریب‏كارى كه در گرفتن آراى مردم به كار مى‏رود.

9- حكومت واحد جهانى حضرت مهدى)عجّل‏اللّه‏تعالى‏فرجه‏الشّریف( بر مبناى حاكمیّت عقل است؛ زیرا، عقل انسان‏ها، در عصر ظهور، به كمال مى‏رسد. در حالى كه حكومت بر اساس جهانى شدن، بر منابى هواهاى نفسانى و تمایلات حیوانى شكل مى‏گیرد

و

.

.

.

اللهم عجل لولیك الفرج


وبلاگ آشـــــــــوب

همــــــه چـــــی بــــرای همــــــه چـــــی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic